Is Grace Weidenaar Grietje Snip?

Is Grace Weidenaar dezelfde als Grietje Snip?

Op 19 juli 1883 wordt Grietje Snip geboren als het eerste kind van Willemke Wiegers Snip. Willemke is dan nog ongehuwd en woont in als huishoudster bij Jan Sybes Siebenga en zijn vrouw Pieterke de Kleine te Sebaldeburen. Wie de vader is van Grietje is onbekend. Is het misschien Jan, de werkgever van Willemke? Willemke krijgt namelijk als ongehuwde huishoudster bij de familie Siebenga na Grietje nog 3 kinderen (Hendrikje (+1887),  Hendrikje en Wieger) en binnen het huwelijk tussen Jan en Pieterke worden gedurende deze tijd geen kinderen meer geboren. Laat Jan Pieterke links liggen? Maar dan, kort nadat Pieterke op 1 april 1890 ineens toch nog een kind krijgt, (die wel door Jan erkent wordt!)  scheiden zij. Deze dochter krijgt de namen Iemkje Elizabeth, namen die vreemd genoeg in de familie van Jan noch Pieterke voorkomen. Volgens verhalen binnen de familie Siebenga zou deze dochter een kind zijn van ene Jan Lameris. (beide voornamen komen in zijn familie wel voor)

Na de scheiding trouwt Jan met Willemke, maar bij dit huwelijk worden de kinderen van Willemke niet door Jan erkend en zijn blijven dus Snip heten. Is dit misschien een deel van een afspraak met Pieterke of is hij toch niet de vader? Samen krijgen Jan en Willemke nog 5 kinderen. (Auke, Houktje, Ide (+1907), Wiebe en Johannes) allen dus wel dragend de achternaam Siebenga.

In 1909 besluiten Grietje, Hendrikje en Wieger zelf, zij zijn dan meerderjarig, officieel de achternaam hun stiefvader aan te nemen. Dit wordt bij koninklijk besluit in augustus 1909 toegestaan. Zo wordt Grietje Snip wordt dus Grietje Siebenga. Kort daarna emigreert de gehele familie naar de USA. Grietjes zusje Hendrikje is ondertussen getrouwd (29 januari 1910) met Gaele Couperus. Zij  vertrekken eerder en komen aan op 17 februari 1910 aan op Ellis Island; Jan en Willemke met de andere kinderen op 15 maart 1910. (Rijndam)

De familie Siebenga gaat in Riley, Illinois wonen. Volgens de US census van 25 April 1910 is Grietje 24 jaar en zij wordt dan ook al Grace genoemd. Op 28 januari 1911 trouwt een Grietje Siebenga uit Morego, Illinois met Wiliam Weidenaar uit Belgrade, Montana. Grietje is op de de “Marriage Licence” 25 jaar en William 24 jaar.

Volgens de geboorte gegevens zou Grietje (Grace) echter al 28 jaar moeten zijn. Zijn zowel de leeftijd uit de census en de huwelijksacte verkeerd opgeschreven of is er meer aan de hand, is dit wel de juiste Grietje Siebenga? Dit lijkt mij toch het geval, Morengo ligt vlakbij Riley en het volgens mij kan het ook zijn, dat de wat oudere Grietje expres haar leeftijd lager heeft doorgegeven, ze was tenslotte veel ouder dan William.
Hoe hebben William en Grietje (Grace) elkaar dan ontmoet? William woonde volgens de US census op 2 april 1910 nog in Gallatin, Montana. Is hij op reis geweest, hebben zij elkaar in deze relatief korte tijd onderweg ergens ontmoet en zijn zij verliefd op elkaar geworden? We zullen het waarschijnlijk nooit weten.

Na hun huwelijk gaan William en Grace (Siebenga) Weidenaar in Montana, waar William vandaan kwam, wonen. Hun kinderen (geboren in Montana) worden zo te zien vernoemd, Minnie (* nov 1912, naar Grietjes moeder Willemke/Wilhelmina), Bertha (* okt 1912, naar Williams Moeder), John (* nov 1913, naar de vader van William), Hattie (* feb 1915, naar Grietjes zusje Hindrikje) en Lucy (* mrt 1917, naar een zus van William) Naar wie Lena Helmina (* mei 1918) is vernoemd is mij nog onduidelijk. Volgens de overlijdens acte van Minnesota is Lena trouwens in 1917 geboren, maar dit lijkt mij onjuist, te meer omdat op de “Draft registration card” van William (25 juni 1917) slechts 5 kinderen vermeld staan.

In de obituary bij het overlijden van Minnie staat o.a vermeld dat de de familie, als zij 6 jaar oud is, naar Parkersburg, Iowa verhuisd. Hier wordt ook Anna (dec 1919) geboren. Grietjes moeder Willemke en stiefvader Jan wonen in 1920 ook in deze staat en haar zusje Hindrikje (her)trouwd op 3 juni 1920 in: Parkersburg, Iowa met Jan Kuperus. Het lijkt er op dat Grietje en William dichter bij Grietjes familie wilden gaan wonen en ze kunnen dus makkelijk op Hindrikjes bruiloft aanwezig zijn geweest. In Iowa (Jefferson) wordt ook zoon Elkie (dec 1921) geboren.

In 1922 overlijdt Grietjes moeder Willemke. Hierna (in 1923, Minnie is dan 12) verhuisd de familie naar Minnesota. Hun dochter Grace wordt hier geboren (in Steele, okt 1923) en ook dochter Jennie Joann. (in Milica, feb 1926) Hindrikje is al eerder met haar familie naar Minnesota (Mille Lacs) verhuisd. Ook (stief)vader Jan Siebenga woont ook in Mille Lacs, tot hij overlijdt in 1933.

Op 8 Feb 1957 krijgt William, hij woont dan in Princeton, op de Highway 169 bij  Milo (Mille Lacs), dichtbij de woonplaats (Pease) van Hindrikje, een auto ongeluk en hij komt hierbij om het leven.

Iets meer dan een jaar later, 30 Jun 1958, sterft Grietje (Grace) in het Princton Communitiy Hospital. Volgens het “Certificate of Death” is de achternaam van Grietjes moeder aan de familie niet bekend. Wel staat hierin haar juiste geboortedatum (19 juli 1883, ze was dus wel 4 jaar ouder dan William) en ook dat haar geboorteland Holland (dus Nederland) is.

Het is voor mij dan helemaal duidelijk: Grace Weidenaar is echt Grietje Snip en haar moeder was Willemke Wiegers (Wilhelmina) Snip

Paul Snip 14-02-2017

De start van het onderzoek

De start van het onderzoek. Door Andries de Leeuw

Aangezien vele voorouders van mijn vrouw en neef in en rond Opende hebben gewoond, was het logisch daar te beginnen en kwamen wij al snel uit bij Wobbe Popkes, geboren ca. 1700 en ene Aaltje Cornelis.

Uit dit huwelijk werd eerst slechts 1 kind aangetroffen zijnde: Popke Wobbes * ca 1730. In de doopboeken van Tolbert werd de doop van Wobbe Popkes echter niet gevonden en ook niet die van deze gevonden zoon.

Deze Popke Wobbes * ca. 1730 bleek op 27-01-1754 te Grootegast te zijn gehuwd met Grietje Jans van Kornhorn. In Tolbert zijn twee zonen gedoopt: Wobbe, doop 13-10-1754 en Cornelis, doop 22-05-1757. (Bij de doop van Cornelis staat vermeld: Vader: Popke Wobbes wonende od. Niebert)
Het vermoeden bestond dat de bakermat van de Snippen dus Tolbert/Niebert was. Achteraf is vastgesteld en wel op 8 april 2006, dat deze conclusie niet juist bleek te zijn. Ik kom hier nader op terug.

In het kerkboek van Doesum in het jaar 1756 is het volgende gevonden: Aangekomen van Tolbert naar Doesum: Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis. Deze vestigen zich dus als eersten in Doezum en enige tijd later, tussen 1757 en 1766 volgde zijn zoon Popke Wobbes met zijn vrouw Grietje Jans, waar hun zoon Wijcher Popkes ~ 04-05-1766 als gedoopt wordt aangetroffen. Hij werd landbouwer.

Een verder aangetroffen naam was : Jan Popkes * ca 1760, eveneens dragend de achternaam Snip, overleden op 19-02-1813 in Gem. Grootegast en ook landbouwer van beroep.

De namen van de ouders in de overlijdensakte zijn helaas onbekend, toch zie ik hem als zekere zoon van Popke Wobbes en Grietje Jans. Deze Jan Popkes moet dan binnen het gezin als 3e zoon zijn geboren en zijn vernoemd naar Grietjes vader Jan. Zijn geboorte/doop is naar aller waarschijnlijkheid in Doezum zijn geweest.

Bovengenoemde Jan Popkes * 1760 past uitstekend in het tijdsplaatje, het overeenkomstig beroep met bovenvermelde Wijcher Popkes, de vernoeming naar Grietjes vader Jan, het gebied waar men woonde en werkte, daarnaast de onmogelijkheid deze Jan Popkes aan enig ander ouderpaar te plakken, maakt het dat ik voor 100%, zonder te beschikken over nader bewijs, zeker ben dat hij een zoon is van Popke Wobbes en Grietje Jans.


Vervolg van het onderzoek januari 2006.

In Opende wonen 3 families Snip, waarvan altijd werd gedacht dat dit geen familie van elkaar was. Inmiddels, 08-04-2006, zijn er voldoende aanknopingspunten te kunnen stellen dat het hier wel om 1 familie gaat, dat de oorsprong Grootegast is geweest en ons terug brengt in het jaar ca. 1620-1625, waar ene Popke Outses ter wereld kwam. De stamoudste waaruit de Snippen zijn voortgekomen is dus ene OUTSE, geboren ca. 1600, naam vrouw onbekend.

Uit verder onderzoek is gebleken dat, bestuderend de burgerlijke stand van de gehele Provincie Groningen over de jaren 1811 tot 1902, nagenoeg alle aangetroffen Snippen, gehuwd en overleden, terug zijn te voeren tot 1 familie.

Problemen in het vervolg onderzoek vanaf januari 2006 tot 8 april 2006 en de weg naar OUTSE ca. 1600.

De weg van Wobbe Popkes * ca. 1700 en zijn vrouw Aaltje Cornelis naar OUTSE van ca. 1600 was een weg vol vragen.

Het enige gegeven was dat Wobbe, niet wetend waar en exact wanneer hij geboren is, een vader moest hebben met de voornaam Popke, dat de naam van zijn moeder onbekend was en dat hij in 1756 vanuit Tolbert naar Doezum was gekomen.

Het 2e vraagstuk was in hoeverre zijn de drie families Snip in Opende al dan geen familie van elkaar en hoe zit het precies met een aangetroffen Snip-Snip huwelijk in het jaar 1825, waar vanuit de mij bekende Snippentak Willemke Wygers Snip huwt met de mij onbekende Jan Pieters Snip.

Het 3e vraagstuk was hoe de derde familie Snip te plaatsen binnen het geheel.

Beginnend bij de laatste vraag bleek deze snel oplosbaar te zijn, omdat uit de bekende Snippentak ene Grietje Wygers geboren op 27-12-1806 in Doezum als ongehuwd moeder op 01-01-1830 een zoon Jelle ter wereld brengt.

Er resteren nu nog 2 families Snip en wordt het hoofd gebogen hoe het zit met het gevonden Snip-Snip huwelijk.

Het onderzoek richt zich de afkomst van Jan Popkes Snip, de onbekende eend in de bijt, en hoe er wordt uitgekomen bij een stamoudste Jan ……….1708, waarvan eveneens de naam van de vrouw onbekend is.

Wel wordt ontdekt dat binnen de volkstelling van 1830 in 6 huizen op rij in het gebied de “Snipperij” gelegen onder Doezum beide families naast elkaar woonden, wat doet vermoeden de er sprake zou kunnen zijn van een eerder aanwezig familieverband.

Zie hiertoe de navolgende link Gezinnen 1830, waarop het moment van dat schrijven de waarheid nog niet was achterhaald. Hierin is interessante informatie opgenomen.

Alle gegevens zijn flinterdun en er resteren slechts 2 hoofdrolspelers die tot nu toe geen familie van elkaar. Dit zijn :

Onbekende Snippenfamilie Bekende Snippenfamilie
Jan………….. * ca. 1708 en vrouw NN Wobbe Popkes * ca. 1700 en Aaltje Cornelis

De vraag rijst hier, kunnen Jan …………….. en Wobbe Popkes broers zijn geweest, met als gemeenschappelijke vader ene Popke. Dat zou inderdaad kunnen met Wobbe als vermoedelijk oudste zoon en Jan als jongere. Maar hoe bewijs je dat? Dat hun nazaten in 1830 buren blijken te zijn in “de Snipperij” onder Doezum is niet genoeg.

Uit de doopboeken van Tolbert blijkt dat de naam Popke Wobbes, als zoon van Wobbe Popkes een unieke naam te zijn, en omgekeerd dat Wobbe Popkes binnen de lidmatenregisters van Doezum eveneens een unieke naam is. Dit geeft enig houvast. Verder blijkt elk spoor in de omgeving van Tolbert een dood spoor te zijn.

Dat er affiniteit bestond met het dorp Kornhorn (Doezum) blijkt uit het feit dat Popke Wobbes, als zoon van onze Wobbe Popkes op 27-01-1754 huwt met Grietje Jans van Kornhorn. Kornhorn valt hier te lezen als Doezum, want Kornhorn wordt als woonplaats rond 1830 op de kaart gezet. Tot dusverre is er geen (nagenoeg geen) onderzoek verricht binnen de doopboeken van Doezum en het wordt hoog tijd om daar aandacht aan te gaan besteden.

En dan bij toeval valt op 8 april jl. alles samen door een aangetroffen site van ene Johan Wobbes. Los van veel aangetroffen zaken in deze site beperkt ik mij eerst tot het geven van de sleutel.

Eerst nogmaals onze hoofdrolspeler in beeld :

Onbekende Snippenfamilie Bekende Snippenfamilie
Jan………….. * ca. 1708 en vrouw NN Wobbe Popkes * ca. 1700 en Aaltje Cornelis

Op de site van Johan Wobbes wordt het volgende gevonden :

Popke Popkes, gedoopt Grootegast, 10 januari 1654, overleden voor 3 april 1712. Gehuwd 1) op 20 mei 1694 te Doezum met Teube Reintjes, gedoopt Doezum, 25 augustus 1667. Dochter van Ryntien Remts en Teelsck Adam. Gehuwd 2) op 14 maart 1697 te Grootegast met Wijtske Wobbes, afkomstig van Doezum.
Gehuwd 2) op 14 maart 1697 te Grootegast met Wijtske Wobbes, afkomstig van Doezum.
Wijtske huwde 2) op 3 april 1712 te Grootegast met Berent Harms. Kinderen: Marjen, Antje. Wijtske huwde 3) op 10 mei 1722 te Grootegast met Berent Berents, afkomstig van Reene.

Uit het huwelijk van Popke Popkes en Wijdske Wobbes:
1. Popko Popkes, gedoopt Doezum, 08 september 1700.
2. Wobbe Popkes, gedoopt Doezum, 18 februari 1703.
3. Jan Popkes, gedoopt Doezum, 9 mei 1706.
4. Jan Popkes, gedoopt Doezum, 22 juli 1708.

Hieruit wordt mij alles duidelijk. Genoemde Jan Popkes, gedoopt 1706, moet zijn overleden voor de geboorte van Jan Popkes, gedoopt 1708.

Genoemde Wobbe Popkes, gedoopt 1703 is hij die in mijn onderzoek voorkwam als Wobbe Popkes ca. 1700 en huwde met Aaltje Cornelis.

Wobbe Popkes heeft dus gedurende de periode van zijn leven tijdelijk gewoond in de omgeving van Tolbert, waarna hij in 1756 terugkeerde naar zijn geboortedorp.

De aangetroffen Jan Popkes, gedoopt 1708 is de Jan ……………… ca. 1708 uit de onbekende Snippen familie.

Jan Popkes en Wobbe Popkes blijken dus zoals verwacht broers te zijn, waardoor de beide families Snip zijn samengesmolten tot 1 familie.

Alles voldoet in data en naam aan het verwachtingspatroon. Daarbij de unieke naam van Wobbe Popkes en feit dat men nog 1830 als familie samen woonde in het gebied “de Snipperij”, maakt het dat dit de sleutel tot de oplossing is geweest.

Ik geef mee dat er hier nog veel werk aan de winkel is een nog veel informatie uit de doopboeken van Doezum, doch mogelijk ook van Grootegast te vinden zal zijn.

Uit het overzicht blijkt nu ook dat de gebroeders Wobbe Popkes en Jan Popkes, waaruit de achternaam Snip is voortgekomen, een oudere broer hebben gehad met de naam Popko Popkes.

Het bijzondere is dat de nazaten van deze Popko Popkes, gedoopt 1700, zich in 1811, althans voor een deel de achternaam Wobbes hebben aangenomen en een deel de achternaam van Dijk en van de Veen.


Popke Popkes ~ 10-01-1654 in Grootegast, gehuwd 2 op 14-03-1697 in Grootegast, met Wietske Wobbes afkomstig van Doezum

Popke Popkes ouders zijn :

POPKE OUTSES, afkomstig van Grootegast, overleden voor 10 januari 1654. Gehuwd op 14 april 1647 te Grootegast met AVE GERBENS (of Afke Gerberts), geboren Lucaswolde, gedoopt Grootegast, 26 december 1628, Sint Stefanusdach, overleden na 3 juni 1666. Dochter van Gerben Uulckes en Marretien Pieters. Ave huwde 2) op 16 juli 1654 te Grootegast met Popke Rozema (weduwnaar van Fossa NN). Kinderen: Fosse, Popke. Ave huwde 3) op 7 oktober 1660 te Grootegast met Peter Harmens, afkomstig van Doezum. Kinderen: Jan, Johannes, Marta.
Uit dit huwelijk:
1. Outse Popkes, gedoopt Grootegast, 30 januari 1648. Gehuwd op 20 november 1670 te Aduard met Jantien Benes (weduwe van Zitse Cornelis), afkomstig van Aduard. Kinderen: Popke, Popke, Gretie.
Volgens een charter opgesteld door Hindrik Ferdinand, baron van In- en Kniphuisen op Lutsborgh Asinga Sassema, heer van Ulrum, etc. met afhangend zegel van d.d. 4 april 1704 verkoopt Oetse (Oustse) zijn huis te Aduard aan de weledelgeboren heer Lewe van Aduard. De prijs bdraagd 425 Carr. Guldens. De overdracht zal plaats hebben op 1 mei 1705, tot die tijd wordt het geheel verpand.

2. Deuwar Popkes, gedoopt Grootegast, 12 oktober 1651.
3. Popke Popkes, gedoopt Grootegast, 10-01-1654

*** Popke Outses, huwde in 1647, hetgeen betekent dat hij zo tussen 1617 en 1627 geboren moet zijn. Zijn vader Outse is dan geboren op of omstreeks 1600.

Waarde Snippen familie het is deze Outse geweest, waarvoor 3 werf hoera, waardoor u deze familiegeschiedenis kunt lezen en het is hij geweest die uw bestaan mogelijk heeft gemaakt.


10 april 2006. Andries de Leeuw, met dank aan mijn oom Jan Snip en zijn zoon Wieger Snip, die mij op een geweldige wijze binnen dit onderzoek hebben geholpen.

Dagboek aantekeningen van Martje Snip-Nienhuis

Dagboek van Martje Snip-Nienhuis

Zeereis Volendam 16 Maart 1951.

Over deze zeereis zal ik proberen enkele dingen op te schrijven omdat je anders zo gauw de bijzonderheden vergeet.Ik zal maar bij het begin beginnen.

Op de morgen 15 Maart, de dag die we al enige tijd in ons geheugen hadden, omdat het was de dag van onze inscheping naar Canada.

Hoe we er wel toe kwamen om te gaan emigreren? De eerste aanleiding was dunkt me wel, onze kening? in het jaar 1927. Ik was toen tenminste “eleven years old” Na de oorlog 40-’45 werd er in Warffum, de plaats waar we als bakker en bakkerin kwamen te wonen in het jaar ’42, een afdeling opgericht van de Chr. Emigratie Centrale. We gaven ons toen als lid op; voelden wel voor emigratie. Enkele jaren verliepen, maar in het jaar 1949 begonnen we eerst aan de zaak te werken, ook al doordat mijn zuster Hennie met haar gezin naar Amerika vertrok (6 Dec. 1949) en Jet en Foppe al naar Canada vertrokken waren.

In Warffum hebben we heel mooie herinneringen en hebben er ook 9 jaar ons brood gehad, maar toch voelden we ons bezwaard voor de toekomst. We weten het, onze Hemelse Vader had ons ook in  Warffum kunnen bewaren, maar na lang beraad en ook niet zonder deze zaak in ons gebed te denken, zijn we er toe overgegaan om naar onze familie te schrijven of ze voor ons een sponsor zouden kunnen vinden, die ons zou willen helpen over te komen.

Gelukkig waren Jet en Foppe bereid om hun best voor ons te doen, zodat we bericht van hen kregen dat een zekere A. Slothouber bereid was om voor ons de papieren aan te vragen nodig voor onze overkomst.
De heer Slothouber is in 1938 naar Canada geëmigreerd, heeft eerst bij een boer en op de fabriek gewerkt en heeft toen samen met een vriend een bakkerij gekocht.
Nu wij op weg zijn naar ons nieuwe vaderland, is het de bedoeling dat mijn man bij A. Slothouber in de bakkerij werkzaam zal zijn. Maar dat is nog toekomst, ik wil eerst vertellen hoe onze reis verloopt

15 Maart zijn we ‘s morgens om 5 uur opgestaan. We sliepen bij Paul en Mien en vertrokken om 7 uur met de diesel naar Rotterdam. Geert en Grietje arriveerden ook in Assen om 10 voor 7 uit Stadskanaal en Onne en Anna gingen mee voor de gezelligheid. Piet moest voor onderzoek naar Utrecht en kon dus ook zover meereizen. Tesamen met Jan en Nelly met gezin en Nelly haar broer, waren we een heel gezelschap. Na een voorspoedige reis kwamen we in Rotterdam aan. Eerst per tram naar de veerboot/ en toen naar het Holland Amerika loods, waar onze papieren gecontroleerd werden en wij van onze familie afscheid moesten nemen.

Nadat de formaliteiten vervuld waren konden we ons op de Volendam begeven. Een kruier bracht ons met onze koffers in onze hut. Alleen zouden we het ook dadelijk niet hebben kunnen vinden. Het is erg interessant om zo’n zee kasteel eens helemaal te bewonderen, maar daar hadden we eerst geen tijd voor want onze familie stond buiten tegenover het schip en hebben we een goed plaatsje gezocht om ze nog een tijdje te kunnen zien. Het was toen nog niet zo druk zodat we nog wel eens iets konden roepen. Lang hebben we hier eerst niet gestaan. De fam. is eerst een paar uur de stad in geweest en wij konden eten en koffie drinken zoveel we maar wilden. Na onze reis viel dit er lekker in en heb ik Onne en Gerard een poosje naar bed gebracht. Om drie uur wilde de familie weer present zijn, en was dit ook. Aan de wal vormde zich  een dichte haag van familie, vrienden en belangstellenden. Voor ons vertrek moesten we nog een oefening maken met de zwemvesten om ons en ons op onze plaats verzamelen van de sloep waar we bij hoorden. Inmiddels werd het al tegen 6 uur, maar nog kwamen er telkens nieuwe passagiers.

Eindelijk was het dan zover dat de loopplanken werden in gehaald en de stoomfluit drie stoten gaf, en haast zonder dat men het merkte, maakte de boot zich van de kade los. Nog een hele tijd konden we wuiven. Anna stond op een verhoging en Onne zagen we het langst. Tenminste zijn pet. Nog een poosje zwaaiden we gelijktijdig. Onne’s pet en mijn arm. De muziek begon het Wilhelmus te spelen. Buiten begon het nu ook te schemeren en binnen stond het eten voor ons klaar, wat ons weer heerlijk smaakte. Nu konden de kinderen gaan slapen wat trouwens niet zo gauw gelukte want door het hele schip was het een geloop en gedraaf van jewelste. De ouderen gingen nu veel een kijkje aan het dek nemen. Van allerlei lichtjes zag je. Ook veel andere schepen, die ten afscheid op hun stoomfluit bliezen. Even later kwam naast ons schip een boot die vooruit gevaren was met vrienden en bekenden. Iedereen zwaaide. Gelukkig hadden we prachtig weer.

Toen we Hoek van Holland gepasseerd waren was er weinig meer te zien en gingen we maar naar binnen en om half tien zochten we ons slaapplaatsen op. We maakten ook kennis met onze hut bewoners. Wat de hut betreft hebben we geboft. Het is vergeleken bij de andere hutten,tamelijk ruim en er staan tien bedden 5 x2 hoog. Mevr. Baukema en haar drie kinderen en een vriendin hebben de vijf andere bedden. Op de mannenzaal heeft de heer Baukema een bed vlak naast Klaas. Bij de heren is het nog veel minder gerieflijk dan bij ons en er slapen misschien wel 100 mannen op een zaal. Onfris en het schommelt er erger dan hier volgens Klaas. Er zijn ook wel zalen waar wel 100 moeders met kinderen slapen.

De eerste dag, vrijdag, waren er weinig zeezieken en ‘s avonds is er een dagsluiting om negen uur, onder leiding van Ds. De Vries, Ned. Herv. pred. van Holten(?). ‘s Avonds om tien uur is er samenkomst van Art 31 en ‘s morgens voor de R.K. ook is er nu gisteravond en vanavond om kwart over negen dansen, dus echt wat wils.

Zaterdagmorgen waren er heel wat zeezieken, hoewel de zee heel rustig is; volgens het kaartje met aantekeningen, licht golvend.

Nu ik dit schrijf is het zondagmorgen kwart voor tien en is het weer prachtig weer. Om tien uur is er “kerk” dus moet ik nu wel even ophouden. Gerard en ik zullen nu naar kerk gaan.

Zondagavond:
Gerard en ik zijn vanmorgen naar de kerk geweest. ‘t was een dienst van drie kwartier, maar het was een mooie boeiende toespraak. Ds. DeVries sprak over het woord van Jezus dat hij sprak tot z’n mede kruiselingen.”Heden zult gij met mij in het paradijs zijn” Alle drie keren dat we hem nu gehoord hebben haalt hij het aan dat we allen zoekers zijn van het verloren Paradijs, maar dat we zonder het geloof in Jezus Christus niets kunnen. Zonder Jezus zal, zo zei hij, de hemel een hel zijn. Een van de voorbeelden uit z’n toespraak was dit: In West Duitsland was een plaats gebombardeerd. Naderhand gingen de soldaten met de bevolking de zaak weer opruimen en ook een kerk. Toen ze daarmee bezig waren vonden ze ook bij de ingang een Christus beeld. Dit beeld gingen ze weer bij elkaar zoeken.en weer neerzetten, maar toen ze er bijna mee klaar waren ontbrak er nog iets en dat waren de handen van Jezus. Hoe ze ook zochten, ze werden niet gevonden en zo stond dan dat beeld daar zonder handen. En wat deden de soldaten ze maakten een bijschrift en plaatsten dat aan de voet van het beeld.Het luidde aldus: “Mijn handen zijn uw handen”. Zo moest het ook zijn. Wij willen straks in ons nieuwe vaderland de handen uit de mouwen steken,maar laat ons bedenken dat onze handen Zijn handen zijn. Gelukkig mogen we bij het vervullen van deze taak om kracht bidden uit de Hooge, in eigen kracht zullen we er niets van terecht brengen.

Verder is er nog weinig nieuws gebeurd. Tineke en Jan hadden gisteren last van spuw en kotsten iets, maar vandaag hebben ze wat op het dek rondgehold en hebben weer wat gegeten. Het weer laat zich niet zo best aanzien.
Tussen Vrijdag en Zaterdag nacht moet er ‘s nachts een schip op zeer  korte afstand achter de “Volendam” langs gevaren zijn zonder licht op. Naar men zegt op enkele meters. Toen de bemanning het schip ontdekte en drie stoten op de fluit gaf, deden ze ineens alle lichten aan. Dit had ook anders kunnen aflopen. Ook hierin hebben we Gods bewarende hand gezien.

Wat ons opviel op deze reis is dat het water, zolang we tussen het land voeren, zeegroen van kleur was, maar nu we op de Atlantisch zijn is het inkt blauw.

Dit is het einde van wat Moeder schreef. Andries Deleeuw, die veel werk heeft gedaan aan een “Snip” genealogy, wil een boek publiceren en heeft allang gevraagd naar dit schrijven. Al is het Moeders persoonlijk boekje, ik hoop dat jullie het  zullen waarderen. Het geeft ons een inzicht in hoe de Here heeft geleid in de grote stap om te emigreren.

Hartelijke groeten, Tena Evers-Snip, Wainfleet Ont. Canada.

De kinderen van Pieter Popkes Snip

Pieter Popkes, een zoon van Popke Wobbes, is geboren omstreeks 1764. Hij trouwt op 20 mei 1787 met zijn nicht Geertje Hendriks. Uit dit huwelijk worden minimaal 2 kinderen geboren, Grietje en Ebeltje. Grietje is zo te zien vernoemd naar de moeder van haar vader, Grietje Jans en Ebeltje naar Geertjes moeder: Ebeltje Wobbes.

Grietje is geboren op 12 juni 1788, (gedoopt 22 juni) en de datum van haar overlijden is 24 september 1837. Deze laatste datum is pas kort geleden gevonden. Ebeltje is gedoopt op 1 Jan 1791. Tot zover is veel duidelijk. De overlijdens data van zowel Ebeltje als moeder Geertje zijn echter onbekend. Misschien is Geertje overleden bij de geboorte van Ebeltje, maar in ieder geval voor 20 mei 1792, want dan trouwt Pieter Popkes opnieuw en wel met met Geeske Jacobs Wiltschut de weduwe van Koene Jans Braamheer. Ook op 15 december 1793 staat dit huwelijk trouwens in het kerkboek vermeld. (??)

Behalve Grietje en Ebeltje heeft Pieter Popkes nog twee kinderen: Imkje en Popke.

Popke overlijdt de 5e juli 1811 op 18 jarige leeftijd. De naam van zijn moeder is volgens het kerkboek “Aangegeven lijken” Geeske Jacobs. Hij moet dus geboren zijn tussen juli 1793 en juli 1794. Er is van hem geen doopakte te vinden.

Op 18 januari 1818 wordt Imkje in Haule als volwassene gedoopt. Zij is dan 26 jaar. Dit houd in dat zij geboren moet zijn tussen januari 1792 en januari 1793.

Op 28 februari 1818 doet zij belijdenis.

Imkje overlijdt 13 maart 1862, in het huis van haar dochter Geertje en haar schoonzoon Johannes de Ruiter. Haar echtgenoot  Johannes Hasper is dan al twee jaar dood. De aangifte is door twee buren gedaan. (Jacob Nijenhuis en Gerrit Berkepies) Volgens de gegevens in de overlijdensakte is zij geboren op 24 juni 1789. Haar ouders zouden Popke Pieters en Geesje Jacobs zijn.
Er zijn dus hier minimaal 2 dingen fout. De naam van haar vader is Pieter Popkes en als zij geboren is in 1789, moet haar moeder Geertje Hendriks zijn. Als haar moeder Geeske Jacobs heet, moet ze geboren zijn omstreeks 1792. .
Zelf denk ik dat het laatste het geval is en wel om de onderstaande redenen.
– Imkje moet zelf haar eigen leeftijd doorgegeven hebben bij haar belijdenis. De geboorte datum is bij haar overlijden doorgegeven door buren.
– Bij een memorie van successie (1827) van een broer van Geertje Hendriks, (Berend Hendriks Schuurmans) staat Grietje wel als begunstigde vermeld, maar Imkje niet, terwijl ze dan nog wel in leven is. Ook Ebeltje staat trouwens niet vermeld, maar zij kan dan al overleden zijn.
– Imkje is zo te zien niet vernoemd naar de familieleden van Pieter Popkes, noch die van Geertje Hendriks. Echter een zus van Geeske Jacobs heette Imkjen. (gedoopt 1754)

Mijn conclusie is dat Imkje een dochter moet zijn van Geesje Jacobs Wiltschut. Zij is waarschijnlijk geboren op 24 juni 1792.

Verder vallen er nog twee zaken op over deze kinderen.
Imkje was bekend onder veel andere namen.(Iemktje, Iemkje, Iemke, Iempje, Ymkjen, Ymke, Ymkje, IJmkje en Imke)

Imkjes halfzus Grietje is in nog al eens aanraking geweest met justitie. (In 1807 voor diefstal en in 1808 voor baldadigheid in het tuchthuis) In 1827 woont zij in Donderen.(Dr) Ze sterft op 24 september 1837 in het huis van bewaring te Zwartsluis. (Ov)

Zie de post: Jeugdige Crimineel.

Paul Snip 30-10-2015

De zoektocht naar Aaltje Cornelis

Aaltje Cornelis

Lange tijd was de geboorte van Aaltje Cornelis echtgenote van Wobbe Popkes in de archieven niet te vinden, tot de doop van Aeltie de dochter van Cornelis Wijgers in het doopboek van de gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen (13 juli 1704) werd ontdekt. Het was aannemelijk dat zij de juiste Aaltje was, temeer daar in het al eerder gevonden lidmatenboek van Zuiderdrachten (1740) niet ver onder de naam van haar echtgenoot (Wobbe Popkes en zijn vrouw) ook de naam Kornelis Wygers vermeld staat.

De naam van Aaltjes moeder was hiermee echter nog onbekend. Door een zoektocht naar de dopen van eventueel andere kinderen van Cornelis Wijgers werden ook zijn doop en die van zijn vrouw Ybeltje Hilles gevonden. Zij werden op latere leeftijd bij hun belijdenis gedoopt. (1701) Ook werd hun huwelijk gevonden.

Hiermee was mijn zoektocht echter nog niet ten einde omdat de naam van Aaltjes moeder Ybeltje was en de eerst geboren dochter van Aaltje en Wobbe volgens eerdere onderzoekingen Wijdstke heette. Er was misschien voor haar nog een dochter geboren, die naar haar vernoemd was.

Dit bracht mij naar een al eerder gevonden Ebeltje Wobbes gehuwd met Hendriks Jacobs. Zij past perfect in het plaatje. Niet alleen is zij net als haar dus jongere zuster Wijdstke (vernoemd naar Wobbes moeder) afkomstig uit Drachten, maar ook zijn beiden gehuwd in Midwolde, waar hun ouders indertijd woonden. Ook kloppen de vernoemingen van hun kinderen.
Een leuke bijkomstigheid is dat een dochter van Ebeltje en Hendrik (Geertjen Hindriks) dan de eerste vrouw was van haar neef Pieter Popkes (Snip)

Omdat zowel het huwelijk van Wobbe en Aaltje en de doop van hun kinderen Ebeltje, Wijdstke en Popke niet te vinden waren ben ik gaan zoeken in de trouw- en doop boeken van Drachten. Dezen heb ik echter niet gevonden. Wel bleek dat deze boeken tussen 1722 en 1740 nauwelijks zijn bijgehouden. (t.g.v. “agteloosheit” van de predikant drs. Duirsma)

Dit houd ook de mogelijkheid open, dat er nog meer kinderen (Cornelis Wobbes?) van Wobbe en Aaltje geboren zijn.

Feiten Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis
1703 Doop Wobbe Popkes zoon van Popke Popkes en Wijtske Wobbes in Doezum
1704 Doop Aaltje Cornelis dochter van Cornelis Wijgers en Ybeltje Hilles in Opsterland
1740 Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis wonen in (Zuider)Drachten
1742 Attestatie Wobbe en Aaltje: Drachten –> Lucaswolde
1747 Wobbe en Aaltje wonen in of nabij Midwolde (doop van zoon Jan)
1748 Huwelijk dochter Wijdstke in Midwolde (van Drachten)
1749 Huwelijk dochter Ebeltje in Midwolde (van Drachten)
1752 Attestatie Wobbe en Aaltje: Leek (Midwolde) –> Tolbert
1754 Huwelijk zoon Popke in Grootegast (van Tolbert)
1756 Attestatie Wobbe en Aaltje: Tolbert –> Doezum

Omdat het Kerkeboek Drachten van 1722 tot 1740 nauwelijks/niet bijgehouden is, is de tijdsindeling volgens mij ongeveer:

1725 Huwelijk Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis. Wobbe is 22 jaar en Aaltje 21 jaar
1726 Geboorte Popke Wobbes. (1e zoon) Bij zijn huwelijk is hij dan 28 jaar en 3 jaar jonger dan zijn vrouw Grietjen (geboren 1723)
1728 Geboorte Ebeltje Wobbes. (1e dochter) Bij haar huwelijk is zij dan 19 jaar. Haar oudste kind is geboren in 1773. Zij is dan 43 jaar
1730 Geboorte Wijdstke Wobbes. (2e dochter) Bij haar huwelijk is zij dan 18 jaar. Haar oudste kind is geboren in 1771. Zij is dan 41 jaar
Zijn er nog meer zonen, b.v. een Cornelis Wobbes geboren? Dit zou een eventuele 2e zoon zijn, die geboren is voor 1742 en overleden na 1747 toen Jan Wobbes geboren is. Jan is vernoemd naar een broer van Wobbe en zou een 3e zoon zijn. Tot 1740 kunnen er zo wie zo meer kinderen in Drachten geboren zijn. Dit geld ook voor Aris Wobbes, die geboren zou kunnen zijn omstreeks 1739.

Paul Snip

Speuren naar Ebbel en Ebeltje

Mijn speurtocht naar de nazaten van Ebbel en Ebeltje, nader beschreven.

Op dinsdag 20 maart 2006 werd door mij via internet een site aangetroffen, waarin werd genoemd de geboorte van ene Siete Snip op 05-11-1909 in Hoogkerk en overleden 28 juni 1973 te Schiermonnikoog, begraven in Midwolde.

Siete zou zijn gehuwd met ene Johanna Terpstra met als kinderen Ebbel, Sietske en Sietse, waarvan de geboortedatum en plaats onbekend zijn.

Ook de ouders van Siete worden in deze site niet genoemd en de vraag is dan, “wie zijn de vader en moeder?” en naar wie is deze Siete vernoemd?.


Uit mijn geïndexeerd-namenbestand komt te slechts 1 paar in aanmerking om de grootouders te zijn van deze Siete.

Dit zijn Siete Snip gehuwd met Antje van der Velde.

Samen krijgen deze 8 kinderen, 4 zonen en 4 dochters. De oudste van deze zonen heet Ebbel en is als enige getrouwd om de geboorte van Siete op 05-11-1909 in Hoogkerk te rechtvaardigen, daarbij benoemd hij zijn 1 zoon Ebbel.

Het kan dus niet mis. Volgens mij is Siete van 05-11-1909 * Hoogkerk een zoon van Ebel Snip en Ebeltje Venema. De vraag is “hoe bewijs je dat”?


Vervolgens wordt op internet aangetroffen ene Siete Snip die in een gehouden Sterrenloop op 28-01-2006 in Ureterp de 69 plaats behaalt, woonplaats Roderschool. Maar Roderschool is een niet bestaande plaats, dus wordt er gezocht in het telefoonboek naar de naam Snip in Roodeschool.

Helaas wordt hier geen Snip aangetroffen, doch krijg als service alle voorkomende Snippen in de regio Groningen voor mijn neus. Thank you!!

Hierin wordt gevonden ene E. Snip in Roderesch, hoezo regio Groningen? Roderesch is gelegen in Drente en op steenworp afstand gelegen van onze bewoning in Steenbergen.

De optelsom van dit alles is dat ik vermoed, door gaan telefoneren met deze E. Snip, dat ik te maken krijg met een heer Ebbel met als vader Siete.

En dit blijkt waar te zijn. Deze Ebbel blijkt goed verteller te zijn en is zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de familie Snip en er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Het is prachtig om op deze manier tot een oplossing te komen.

Andries de Leeuw

Jeugdige Crimineel

Grietje Pieters Snip:  *12-06-1788   +24-09-1837


Op 9 April 1807 wordt Grietje Pieters Snip gearresteerd voor diefstal uit het huis van Johannes Tonnis en zijn vrouw Jeltje Martens, woonachtig op het Oosterzand onder Oldekerk.

Volgens de gedupeerden zijn gestolen:  Een geel gestreepte vrouwenrok, een blauw gestipte vrouwen bloes, een rode doek, een nieuw vlassen Laken, twee gouden haken, een zilveren melk lepeltje en vier metworsten. De dader zou binnen gekomen zijn door inbraak via een gevel glas. Getuigen verklaren Grietje in de omgeving gezien te hebben in bezit van een pakje.

Bij haar verhoor verklaart Grietje onschuldig te zijn. Het pakje wat zij bij zich had, bevatte kleren van haar zelf. Zij had kort daar voor ontslag genomen als meid bij Hindrik Meijers en zijn vrouw en had haar eigen kleren toen mee genomen.

Ook wordt Elske Karsten, de weduwe van Jan Jacobs Koenes, woonachtig in de Holm onder Tolbert gearresteerd, wegens medeplichtigheid en heling.

Tijdens het proces van de plaatselijke gerechten in het Westerkwartier (Procesnummer 624 Groninger Archieven) worden eerst de gedupeerden ondervraagd en daarna diverse getuigen. Dezen verklaren o.a. dat zij op de dag, voor de tijd van de diefstal, Grietje wel gezien hebben, maar dat, voor zover zij weten, Grietje dan geen pakje bij zich had.

Grietje blijft de diefstal eerst ontkennen, maar als zij samen met Elske Karsten moet getuigen, die beweert gewoon wat kleren van Grietje hebben gekocht zonder te weten, dat deze gestolen waren, verklaart zij dat Elske wel degelijk op de hoogte was.

De straf voor Grietje is pittig. Zij wordt veroordeeld tot “te worden gegeseld met roeden” en zes jaren tuchthuis. Daarnaast wordt ze voor zes jaar verbannen “buiten Stad en Lande Groningen”

Ook in het tuchthuis gaat het niet goed met Grietje.

In de Groninger Archieven worden ook stukken gevonden van de Hoge Justitiekamer (1444-1811) nummer 2118 betreffende Grietje Snip en Grietje Wessels wegens baldadigheid in het tuchthuis. De gevolgen hiervan zijn mij nu nog onbekend.

Opvallend in deze archieven is dat hier al (1807 resp. 1808) de naam Snip genoemd wordt, niet allen bij Grietje, maar ook bij haar vader Pieter Popkes Snip en haar ooms, Wieger Popkes Snip en Cornelis Popkes Snip.

Grietje was in verdere archieven moeilijk te vinden. Wel blijkt uit een memorie van successie (overlijden van haar oom Berend Hendriks Schuurmans) uit 1827 dat zij dan in Donderen (Dr) woont. (dus buiten de provincie Groningen)

In het overlijdensregister van Vries is kortgeleden (30 oktober 2015) het overlijden van Grietje gevonden. Zij blijkt op 24 september 1837 in het huis van bewaring in Zwartsluis (Ov) te zijn overleden. Zij staat daar genoteerd als Grietje Peters Snippe, geboren te Leek (Gr)

Paul Snip

Emigranten

Snip, Willemke Pieters (Female)
Willemke migrated to USA. Date: 1889

* 02-02-1859 in Doezum (Gr)
+ 08-08-1905 in Roseland, Cook (IL) USA

Parents:Pieter Jans Snip and Pietje Hoekstra

Marriage: Hendrik Streelman Date: Jul 8, 1893 Place: Chigaco, Cook (IL) USA


Snip, Pieter Jans (Male)
Pieter migrated to USA. Date: May 6, 1892 Ship: Obdam

* 10-10-1827 in Doezum (Gr)
+ 04-03-1901 in Chicago, Cook (IL) USA

Profession: Farmer

Parents: Jan Pieters Snip and Willemke Wygers (Wiegers) Snip

***
The Snip Family: Father Pieter, Mother Grietje (Dopsema), Pieter’s Son Jan and his wife Antje (Slagter), their son Pieter and the children of Pieter and Grietje, emigrated to America. They departed Rotterdam with the ship “SS Obdam” (line 0112) and arrived on Ellis Island at May 6, 1892. The family went from Kensington (Illinois) to Chicago. They were also accompanied by Grietje’s daughter Frouktje, her husband Jacob (Venhuizen) en their daughter Eltje. Jan and Antje moved to the state of Michigan.


Snip, Jan (Male)
Jan migrated to USA. Date 1902

* 20-02-1869 in Doezum (Gr)
+ 15-03-1944 in Sanborn (Iowa) USA

Profession: Farmer

Jan attended school in Holland from 1889 to 1892 and was a member of a regiment of Grenadiers and Green hunters (Riflemen).

Parents: Willem Jans Snip and Matje (Martje) Barelds de Jong

Jan was married to Wilhelmina Bakker


Snip, Willemke Wiegers (Wilhelmina)(Female)
Willemke migrated to USA. Date: Mar 15, 1910 Ship: Rijndam

*  23 11-1858 in Doezum (Gr)
+  25-11-1922 in Monroe (Iowa) USA

Profession: Housekeeper

Parents: Wieger Snip and Grietje Bruins Hoekstra

Willemke was married to Jan Sybes Siebenga


Snip, Geert Jan (Male)
Geert Jan migrated to Canada. Date: 1931

* 23-02-1906 in Haren (Gr)
+ 13-05-1980 in Hamilton (Ontario) Canada

Profession : Organplayer in the Martini church in Groningen.

Parents: Willem Snip and Jacoba Nieboer

Geert Jan was married to Harmanna van der Wal


Snip, Anke (Anna) (Female) 
Anke migrated to USA. Date Dec 12, 1947 Ship: Veendam

*  08-09-1901 in Opende (Gr)
+ 29-07-1986 in South Holland, Cook (IL) USA

Profession: Housewife

Parents: Gerrit Snip and Jakobje Land

Anke was married to Johannes van Wieren and later in the USA to Anne (Andrew) Hekkema


Snip, Jurjen (John) (Male)
Jurjen migrated to Canada. Date: Mar 11, 1949

* 19-09-1912 in Tolbert (Gr)
+ 21-11-1963 in Kingsville (Ontario) Canada

Profession: Dairy farmer

Parents: Popke Snip and Albertje de Jong

Jurjen was married to Roelfke Kajuiter


Snip, Klaas (Clarence) (Male)
Klaas migrated to Canada. Date: Mar 16, 1951 Ship: Volendam.

* 03-03-1917 in Nieuwe Pekela (Gr)
+ 17-07-1995 in Dunnville (Ontario) Canada

Profession: Baker, Egg Grading Station owner and Church organist.

Parents: Jannes Snip and Jantiena Jans Huizinga

Klaas was married to Martje Nienhuis


Snip, Onne (Male)
Onne migrated to Canada. Date: May 07, 1953

* 14-03-1928 in Doezum (Gr)
+ ……………… in …………………..

Profession: Caretaker

Parents: Geert Snip and Aaltje Postma

Onne was married to Albertje Wijma


Snip, Trientje (Female)
Trientje migrated to Australië Date: 1954 Ship: Sibajak

* 08-01-1918 in Aduard (Gr)
+ ……………… in …………………..

Profession: Shop assistant

Parents: Marten Snip and Annechien Bruning

Trientje was married to Johannes Lutgerink


Snip, Janke (Female)
Janke migrated to Australia. Date: 1952 Ship: Nelly

* 28-09-1910 in Oude Pekela (Gr)
+ 10-11-1962 in Adelaide (Australië)

Profession: Factory worker

Parents: Jan Snip en Anna Dorathea Renken

Janke was married to Gerardus Gerrits


Snip, Ite (Ian) (Male)
Ite migrated to Australia. Date: Juni 2, 1950 Airplane: DC-4 VH-EBO

* 12-06-1928 in Groningen (Gr)
+ 19-07-2012 in Adelaide (Austalia)

Profession: Earth mover/Entrepreneur

Parents: Jakob Snip and Reina van Steinvoorn

 

 

 

 

 

Marriage: Joy Simpson Date: November 17, 1951 Place: Brisbaine (Australia)

After their marriage the couple left Australia and went to Scotland; their children Linda Christina and Paul Arnold were born there. On the 28th April 1966 the family returned to Australia by boat. (Ship: Fairsea)


Snip, Pieter (Male)
Pieter migrated to Australië. Date: 1977

* 04-12-1948 in Kornhorn (Gr)
+ ………………. in ……………………

Profession: Car mechanicer

Parents: Hillebrand Snip and Engelina Vrieling

Pieter was married to Harmke Iepema and later in Australia to Wilhelmina Plantinga


Snip, Jantina (Female)
Jantina migrated to Australië. Date: 1959 Ship: Johan van Oldenbarnevelt

* 21-10-1939 in Groningen (Gr)
+ ……………… in …………………….

Profession: Housekeeper

Parents: Hillebrand Snip and Engelina Vrieling

Jantina was married to Rindert de Haan


Veenbrand Zevenhuizen

De grootste ramp die Zevenhuizen ooit trof, vond plaats op dinsdag 11 juni 1833. Het gebeuren van toen moet een onvergetelijk indruk op alle familieleden in de wijde omgeving hebben gemaakt en is dan ook generaties lang van vader op zoon overgeleverd.

Deze dag begon als alle andere dagen. De zon verwarmde de grond en er moest nodig een regenbui komen. In de loop van de morgen ging de lucht broeien en waren er in het zuiden en westen van ons land enige onweersbuien. Tegen 1 uur onweerde het ook hier en daar in het Noorden. De wind, dagenlang noordoost, ruimde eensklaps naar het zuidwesten en bereikte kwart voor twee de stormkracht.

Op dat moment laaiden op vele plaatsen de vlammen hoog op uit de venen. De hemel werd verduisterd door een dichte rook en het regende as in Groningen en Drenthe. Het hele veengebied in de omgeving van De Wilp moet op die 11e juni al lang hebben gesmeuld. Op tientallen plaatsen ontstond omstreeks half 2 brand. Er waren mensen die zich eensklaps van alle kanten door het vuur zagen ingesloten. Zij zochten een toevlucht tot het water in de wijken.

Even later raasde een geweldige vuurzee over een oppervlakte van 2000 ha. dun bevolkt gebied. Daardoor bleef de ramp beperkt tot het verbranden van 66 woningen, 5 schepen en 1 molen. Het opgaan in de vlammen van 1.165.397 ton oude en nieuwe turf, die op het veld stond, geeft echter een beter beeld van de ramp. Wonder boven wonder waren er slechts 4 doden te betreuren. Daarbij moet bedacht worden dat het water in de wijken vele tientallen mensen heeft gered. Zij bleven in het water liggen tot de vuurzee voorbij was…

Talloze personen hebben hun uiterste best gedaan de slachtoffers te redden en mee te helpen blussen. Vooral de vrouwelijke jeugd van Leek moet zich bijzonder onderscheiden hebben. Deels werden de meisjes en jonge vrouwen hiertoe gebracht door het wegblijven van de mannen, anderzijds door het feit dat Leek zelf ernstig werd bedreigd en de ouderen bezig waren hun bezittingen te pakken en te vluchten.

Het vuur werd een halt toegeroepen aan het Hoofddiep, tussen Jonkersvaart en Boerenstreek. Ten noorden van de Jonkersvaart loeide het voort in de richting Leek en Tolbert. De dijken van het Molenkanaal ten noorden van Diepswal werden reeds vroeg in de middag doorgestoken, zodat het land tussen Diepswal en Tolbert onder water ging. Daardoor is voorkomen dat het vuur beide dorpen aantastte.

Woonden Jannes Jan Snip en Lutgertje Hummel met hun kleine kinderen in juni 1833 in Zevenhuizen? Zo ja, ging hun huis in vlammen op en was iedereen ongedeerd?

We vermoeden dat de meeste Hummel-woningen bij deze ramp gespaard zijn gebleven. Doch de gevolgen van de ramp hebben zwaar op de gemeenschap gedrukt. Vijfhonderd mensen waren dakloos en 2000 brodeloos. Gelukkig kwam het hulpverleningsapparaat spoedig op gang. Schuiten vol kleren en voedsel gingen naar Leek. Met paard en wagens werd van Assen naar Leek gereden. Het Nederlandse volk zamelde het voor die tijd enorme bedrag van 200.000,– gulden in. De heer Cornelis Reijntjes stond 47 bunder grond af aan de gemeente voor het kleine bedrag van F 1.050,–. Daarop konden de arbeiders beginnen met het planten van een bos. Dit Commissiebos, (op de kaart van 1850 aangegeven), is echter geen lang leven beschoren geweest.

Bron: W.T. Vleer; Het Drentse geslacht Hummel / Hummelen

Van Snip naar Smitter

Van Snip naar Smitter

Op 5 mei 1747 werd te Midwolde gedoopt Jan Wobbes, zoon van Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis.

Er was tot dan van zijn ouders nagenoeg niets terug te vinden in de Groninger Archieven en dit was het ook het geval met Jan, totdat op enig moment zijn doopdatum werd aangetroffen in het doopboek van de gemeente Leek en Midwolde.

Verder werd er geen informatie over Jan gevonden, maar dan wordt na lang zoeken en combineren te Niekerk een huwelijk aangetroffen van ene Jan Wobbes uit Leek. Let wel, hij is geboren te Midwolde, dus de gemeente Leek. Jan huwt op 12-05-1776 met ene Geeske Jacobs van Pieterburen.

Geeske is gedoopt 7 november 1751 te Pieterburen en dochter van Jacob Hindricks en Hiltje Lamberts, ook wel aangetroffen als Hiltje Alberts. Dit laatste zal juist zijn gelet op verdere vernoemingen.

Uit het huwelijk van Jan en Geeske zijn totaal 8 kinderen geboren, het merendeel is te Niekerk geboren, doch o.a. ook in Zuidhorn:

Kinderen:

Wobbe * 1776 Jacob * 1778 Hiltje * 1781 Albert * 1783
Jacob * 1785 Albert * 1787 Jacob * 1792 Egbert * 1797

Qua leeftijd van Jan en Geeske zou dit dus inderdaad onze Jan kunnen zijn, doch het directe bewijs daartoe is niet aangetroffen. Maar dan wordt het overlijden gevonden van Jan Wobbes. Zijn overlijdensdatum is 10-01-1811 te DOEZUM!!

In de overlijdensakte is te lezen van Jan overleden is in zeer armoedige omstandigheden als “Diaconie Persoon” Dit houd in dat Jan, buiten zijn schuld, zijn familie niet meer kon onderhouden. Waarschijnlijk was hij hiervoor al ernstig ziek. Hij laat vrouw en 5 kinderen achter, “arm en behoeftig”. Zeker weten doen we het nooit, maar het heeft wel alle schijn van dat het klopt. Kort na Jans overlijden moest de achternaam gekozen worden en het moet Geeske, Jan’s vrouw zijn geweest, die de achternaam SMITTER heeft gekozen. Waarschijnlijk een afgeleide van het beroep van haar man, nl. Smid.

Dit laatste was een gok van Paul Snip, en volgens mij heeft hij gelijk. De naam Smitter in de provincie Groningen moet 1 familie zijn, dit getuige de plaatsen van geboorte, huwelijk en overlijden, alles in en rond Niekerk, waar voor het gezin alles begon. Geeske overlijdt op 16-04-1823 te Oldekerk als Geeske Smitter.

Wobbe Jans, Albert Jans en Egbert Jans waren de verdere naamdragers van deze familie.Voor zover bekend is deze familie Smitter in Nederland uitgestorven. De nazaten van Egbert Jans Smitter leven nog wel voort in de USA.

Andries de Leeuw en Paul Snip