We werken aan een nieuwe website

Onderzoek

Door Andries de Leeuw, met dank aan Jan Snip en zijn zoon Wieger.

De start van het onderzoek.

Aangezien vele voorouders van mijn vrouw en neef in en rond Opende hebben gewoond was het logisch daar te beginnen en al snel kwamen wij uit bij een Wobbe Popkes  geboren ca. 1700 en zijn vrouw ene Aaltje Cornelis.

Uit dit huwelijk was eerst slechts 1 kind aangetroffen zijnde: Popke Wobbes * ca 1730. In de doopboeken werd de doop van Wobbe Popkes echter niet gevonden noch die van deze zoon Popke.

Deze Popke Wobbes * ca. 1730 was op 27-01-1754 te Grootegast getrouwd met Grietje Jans van Kornhorn. In Tolbert bleken twee zonen gedoopt: Wobbe, doop 13-10-1754 en Cornelis, doop 22-05-1757. (Bij de doop van Cornelis staat vermeld: Vader: Popke Wobbes wonende od. Niebert)
Het vermoeden bestond dat de bakermat van de Snippen dus Tolbert/Niebert was. Achteraf, op 8 april 2006, is vastgesteld, dat dit niet juist was. Ik kom hier nader op terug.

In het kerkboek van Doesum werd in het jaar 1756 hierna het volgende gevonden: Aangekomen van Tolbert naar Doesum: Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis. Deze vestigden zich dus als eersten in Doezum en enige tijd later, tussen 1757 en 1766 volgde zijn zoon Popke Wobbes met zijn vrouw Grietje Jans, waar hun zoon Wijcher Popkes ~ 04-05-1766 als gedoopt werd aangetroffen. Hij werd landbouwer.

Een verder aangetroffen naam was : Jan Popkes * ca 1760, eveneens dragend de achternaam Snip, overleden op 19-02-1813 in Gem. Grootegast en ook landbouwer van beroep.

De namen van de ouders in de overlijdensakte zijn helaas onbekend, toch zie ik hem als zekere zoon van Popke Wobbes en Grietje Jans. Deze Jan Popkes moet dan binnen het gezin als 3e zoon zijn geboren en zijn vernoemd zijn geweest naar Grietjes vader Jan. Zijn geboorte/doop zou, naar aller waarschijnlijkheid, in Doezum zijn geweest.

Bovengenoemde Jan Popkes * 1760 past uitstekend in het tijdsplaatje, het overeenkomstig beroep met bovenvermelde Wijcher Popkes, de vernoeming naar Grietjes vader Jan, het gebied waar men woonde en werkte, daarnaast de onmogelijkheid deze Jan Popkes aan enig ander ouderpaar te plakken, maakt het dat ik voor 100%, zonder te beschikken over nader bewijs, zeker ben dat hij een zoon is van Popke Wobbes en Grietje Jans.

Vervolg van het onderzoek januari 2006.

In Opende wonen 3 families Snip, waarvan altijd werd gedacht dat dit geen familie van elkaar was. Inmiddels, 08-04-2006, zijn er voldoende aanknopingspunten te kunnen stellen dat het hier wel om 1 familie gaat, dat de oorsprong Grootegast is geweest en ons terug brengt in het jaar ca. 1620-1625, waar ene Popke Outses ter wereld kwam. De stamoudste waaruit de Snippen zijn voortgekomen is dus ene OUTSE, geboren ca. 1600, naam vrouw onbekend.

Uit verder onderzoek is gebleken dat, bestuderend de burgerlijke stand van de gehele Provincie Groningen over de jaren 1811 tot 1902, nagenoeg alle aangetroffen Snippen, gehuwd en overleden, terug zijn te voeren tot 1 familie.

Problemen in het vervolg onderzoek vanaf januari 2006 tot 8 april 2006 en de weg naar OUTSE ca. 1600.

De weg van Wobbe Popkes * ca. 1700 en zijn vrouw Aaltje Cornelis naar OUTSE van ca. 1600 was een weg vol vragen.

Het enige gegeven was dat Wobbe, niet wetend waar en exact wanneer hij geboren is, een vader moest hebben met de voornaam Popke, dat de naam van zijn moeder onbekend was en dat hij in 1756 vanuit Tolbert naar Doezum was gekomen.

Het 2e vraagstuk was in hoeverre zijn de drie families Snip in Opende al dan geen familie van elkaar en hoe zit het precies met een aangetroffen Snip-Snip huwelijk in het jaar 1825, waar vanuit de mij bekende Snippentak Willemke Wygers Snip huwt met de mij onbekende Jan Pieters Snip.

Het 3e vraagstuk was hoe de derde familie Snip te plaatsen binnen het geheel.

Beginnend bij de laatste vraag bleek deze snel oplosbaar te zijn, omdat uit de bekende Snippentak ene Grietje Wygers geboren op 27-12-1806 in Doezum als ongehuwd moeder op 01-01-1830 een zoon Jelle ter wereld brengt.

Er resteren nu nog 2 families Snip en wordt het hoofd gebogen hoe het zit met het gevonden Snip-Snip huwelijk.

Het onderzoek richt zich de afkomst van Jan Pieters Snip, de onbekende eend in de bijt, en hoe er wordt uitgekomen bij een stamoudste Jan ……….* ca. 1708, waarvan eveneens de naam van de vrouw onbekend is.

Wel wordt ontdekt dat binnen de volkstelling van 1830 in 6 huizen op rij in het gebied de “Snipperij” gelegen onder Doezum beide families naast elkaar woonden, wat doet vermoeden de er sprake zou kunnen zijn van een eerder aanwezig familieverband.

Zie hiertoe de navolgende link Gezinnen 1830, waarop het moment van dat schrijven de waarheid nog niet was achterhaald. Hierin is interessante informatie opgenomen.

Alle gegevens zijn flinterdun en er resteren slechts 2 hoofdrolspelers die tot nu toe geen familie van elkaar. Dit zijn :

Onbekende SnippenfamilieBekende Snippenfamilie
Jan………….. * ca. 1708 en vrouw NNWobbe Popkes * ca. 1700 en Aaltje Cornelis

De vraag rijst hier, kunnen Jan …………….. en Wobbe Popkes broers zijn geweest, met als gemeenschappelijke vader ene Popke. Dat zou inderdaad kunnen met Wobbe als vermoedelijk oudste zoon en Jan als jongere. Maar hoe bewijs je dat?

Dat hun nazaten in 1830 buren blijken te zijn in “de Snipperij” onder Doezum is niet genoeg.

Uit de doopboeken van Tolbert blijkt dat de naam Popke Wobbes, als zoon van Wobbe Popkes een unieke naam te zijn, en omgekeerd dat Wobbe Popkes binnen de lidmatenregisters van Doezum eveneens een unieke naam is. Dit geeft enig houvast. Verder blijkt elk spoor in de omgeving van Tolbert een dood spoor te zijn.

Dat er affiniteit bestond met het dorp Kornhorn (Doezum) blijkt uit het feit dat Popke Wobbes, als zoon van onze Wobbe Popkes op 27-01-1754 huwt met Grietje Jans van Kornhorn. Kornhorn valt hier te lezen als Doezum, want Kornhorn wordt als woonplaats rond 1930 op de kaart gezet. Tot dusverre is er geen (nagenoeg geen) onderzoek verricht binnen de doopboeken van Doezum en het wordt hoog tijd om daar aandacht aan te gaan besteden.

En dan bij toeval valt op 8 april 2006 alles samen door een aangetroffen site van ene Johan Wobbes. Los van veel aangetroffen zaken in deze site beperkt ik mij eerst tot het geven van de sleutel.

Eerst nogmaals onze hoofdrolspeler in beeld :

Onbekende SnippenfamilieBekende Snippenfamilie
Jan………….. * ca. 1708 en vrouw NNWobbe Popkes * ca. 1700 en Aaltje Cornelis

Op de site van Johan Wobbes wordt het volgende gevonden :

Popke Popkes, gedoopt 10 januari 1654 in Grootegast, overleden voor 3 april 1712.
Gehuwd 1) op 20 mei 1694 te Doezum met Teube Reintjes, gedoopt Doezum, 25 augustus 1667. Zij is een dochter van Ryntien Remts en Teelsck Adam. Gehuwd 2) op 14 maart 1697 te Grootegast met Wijtske Wobbes, afkomstig van Doezum.
Gehuwd 2) op 14 maart 1697 te Grootegast met Wijtske Wobbes, afkomstig van Doezum.
Wijtske huwde 2) op 3 april 1712 te Grootegast met Berent Harms.
Kinderen: Marjen, Antje.
Wijtske huwde 3) op 10 mei 1722 te Grootegast met Berent Berents, afkomstig van Reene.

Uit het huwelijk van Popke Popkes en Wijdske Wobbes:
1. Popko Popkes, gedoopt Doezum, 08 september 1700.
2. Wobbe Popkes, gedoopt Doezum, 18 februari 1703.
3. Jan Popkes, gedoopt Doezum, 9 mei 1706.
4. Jan Popkes, gedoopt Doezum, 22 juli 1708.

Hieruit wordt mij alles duidelijk. Genoemde Jan Popkes, gedoopt 1706, moet zijn overleden voor de geboorte van Jan Popkes, gedoopt 1708.

Genoemde Wobbe Popkes, gedoopt 1703 is hij die in mijn onderzoek voorkwam als Wobbe Popkes ca. 1700 en huwde met Aaltje Cornelis.

Wobbe Popkes heeft dus gedurende de periode van zijn leven tijdelijk gewoond in de omgeving van Tolbert, waarna hij in 1756 terugkeerde naar zijn geboortedorp.

De aangetroffen Jan Popkes, gedoopt 1708 moet de Jan ……………… ca. 1708 uit de onbekende Snippen familie zijn.

Jan Popkes en Wobbe Popkes blijken, zoals verwacht, broers te zijn, waardoor de beide families Snip zijn samengesmolten tot één.

Alles voldoet in data en naam aan het verwachtingspatroon. Daarbij ook de unieke naam van Wobbe Popkes en feit dat men nog in 1830 als familie samen in het gebied “de Snipperij” woonde, maakt het dat dit de sleutel tot de oplossing is geweest.

Ik geef mee dat er hier nog veel werk aan de winkel is een nog veel informatie uit de doopboeken van Doezum, doch mogelijk ook van Grootegast te vinden zal zijn.

Uit het overzicht blijkt nu ook dat de gebroeders Wobbe Popkes en Jan Popkes, waaruit de achternaam Snip is voortgekomen, een oudere broer hebben gehad met de naam Popko Popkes.

Het bijzondere is dat de nazaten van deze Popko Popkes, gedoopt 1700, zich in 1811, althans voor een deel, de achternaam Wobbes hebben aangenomen en een ander deel de achternamen van Dijk en van de Veen.

Popke Popkes

Popke Popkes ~ 10-01-1654 in Grootegast, gehuwd 2 op 14-03-1697 in Grootegast, met Wietske Wobbes van Doezum

Popke Popkes ouders zijn :

POPKE OUTSES, afkomstig van Grootegast, overleden voor 10 januari 1654. Gehuwd op 14 april 1647 te Grootegast met AVE GERBENS (of Afke Gerberts), geboren Lucaswolde, gedoopt Grootegast, 26 december 1628, Sint Stefanusdach, overleden na 3 juni 1666. Dochter van Gerben Uulckes en Marretien Pieters. Ave huwde 2) op 16 juli 1654 te Grootegast met Popke Rozema (weduwnaar van Fossa NN). Kinderen: Fosse, Popke. Ave huwde 3) op 7 oktober 1660 te Grootegast met Peter Harmens, afkomstig van Doezum. Kinderen: Jan, Johannes, Marta.
Uit dit huwelijk:
1. Outse Popkes, gedoopt Grootegast, 30 januari 1648. Gehuwd op 20 november 1670 te Aduard met Jantien Benes (weduwe van Zitse Cornelis), afkomstig van Aduard. Kinderen: Popke, Popke, Gretie.
Volgens een charter opgesteld door Hindrik Ferdinand, baron van In- en Kniphuisen op Lutsborgh Asinga Sassema, heer van Ulrum, etc. met afhangend zegel van d.d. 4 april 1704 verkoopt Oetse (Oustse) zijn huis te Aduard aan de weledelgeboren heer Lewe van Aduard. De prijs bdraagd 425 Carr. Guldens. De overdracht zal plaats hebben op 1 mei 1705, tot die tijd wordt het geheel verpand.

2. Deuwar Popkes, gedoopt Grootegast, 12 oktober 1651
3. Popke Popkes, gedoopt Grootegast, 10-01-1654

*** Popke Outses, huwde in 1647, hetgeen betekent dat hij zo tussen 1620 en 1625 geboren moet zijn. Zijn vader Outse is dan geboren op of omstreeks 1600.

Waarde Snippen familie: Het is deze Outse geweest, waarvoor 3 werf hoera, waardoor u deze familiegeschiedenis kunt lezen en het is hij geweest die uw bestaan mogelijk heeft gemaakt.

10 april 2006

Door Andries de Leeuw, met dank aan mijn oom Jan Snip en zijn zoon Wieger, die mij op een geweldige wijze binnen dit onderzoek hebben geholpen.

De start van het onderzoek. Door Andries de Leeuw

Aangezien vele voorouders van mijn vrouw en neef in en rond Opende hebben gewoond was het logisch daar te beginnen en al snel kwamen wij uit bij een Wobbe Popkes  geboren ca. 1700 en zijn vrouw ene Aaltje Cornelis. Uit dit huwelijk was eerst slechts 1 kind aangetroffen zijnde: Popke Wobbes * ca 1730. In de doopboeken werd de doop van Wobbe Popkes echter niet gevonden noch die van deze zoon Popke. Deze Popke Wobbes * ca. 1730 was op 27-01-1754 te Grootegast getrouwd met Grietje Jans van Kornhorn. In Tolbert bleken twee zonen gedoopt: Wobbe, doop 13-10-1754 en Cornelis, doop 22-05-1757. (Bij de doop van Cornelis staat vermeld: Vader: Popke Wobbes wonende od. Niebert) Het vermoeden bestond dat de bakermat van de Snippen dus Tolbert/Niebert was. Achteraf, op 8 april 2006, is vastgesteld, dat dit niet juist was. Ik kom hier nader op terug. In het kerkboek van Doesum werd in het jaar 1756 hierna het volgende gevonden: Aangekomen van Tolbert naar Doesum: Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis. Deze vestigden zich dus als eersten in Doezum en enige tijd later, tussen 1757 en 1766 volgde zijn zoon Popke Wobbes met zijn vrouw Grietje Jans, waar hun zoon Wijcher Popkes ~ 04-05-1766 als gedoopt werd aangetroffen. Hij werd landbouwer. Een verder aangetroffen naam was : Jan Popkes * ca 1760, eveneens dragend de achternaam Snip, overleden op 19-02-1813 in Gem. Grootegast en ook landbouwer van beroep. De namen van de ouders in de overlijdensakte zijn helaas onbekend, toch zie ik hem als zekere zoon van Popke Wobbes en Grietje Jans. Deze Jan Popkes moet dan binnen het gezin als 3e zoon zijn geboren en zijn vernoemd zijn geweest naar Grietjes vader Jan. Zijn geboorte/doop zou, naar aller waarschijnlijkheid, in Doezum zijn geweest. Bovengenoemde Jan Popkes * 1760 past uitstekend in het tijdsplaatje, het overeenkomstig beroep met bovenvermelde Wijcher Popkes, de vernoeming naar Grietjes vader Jan, het gebied waar men woonde en werkte, daarnaast de onmogelijkheid deze Jan Popkes aan enig ander ouderpaar te plakken, maakt het dat ik voor 100%, zonder te beschikken over nader bewijs, zeker ben dat hij een zoon is van Popke Wobbes en Grietje Jans.
Vervolg van het onderzoek januari 2006. In Opende wonen 3 families Snip, waarvan altijd werd gedacht dat dit geen familie van elkaar was. Inmiddels, 08-04-2006, zijn er voldoende aanknopingspunten te kunnen stellen dat het hier wel om 1 familie gaat, dat de oorsprong Grootegast is geweest en ons terug brengt in het jaar ca. 1620-1625, waar ene Popke Outses ter wereld kwam. De stamoudste waaruit de Snippen zijn voortgekomen is dus ene OUTSE, geboren ca. 1600, naam vrouw onbekend. Uit verder onderzoek is gebleken dat, bestuderend de burgerlijke stand van de gehele Provincie Groningen over de jaren 1811 tot 1902, nagenoeg alle aangetroffen Snippen, gehuwd en overleden, terug zijn te voeren tot 1 familie. Problemen in het vervolg onderzoek vanaf januari 2006 tot 8 april 2006 en de weg naar OUTSE ca. 1600. De weg van Wobbe Popkes * ca. 1700 en zijn vrouw Aaltje Cornelis naar OUTSE van ca. 1600 was een weg vol vragen. Het enige gegeven was dat Wobbe, niet wetend waar en exact wanneer hij geboren is, een vader moest hebben met de voornaam Popke, dat de naam van zijn moeder onbekend was en dat hij in 1756 vanuit Tolbert naar Doezum was gekomen. Het 2e vraagstuk was in hoeverre zijn de drie families Snip in Opende al dan geen familie van elkaar en hoe zit het precies met een aangetroffen Snip-Snip huwelijk in het jaar 1825, waar vanuit de mij bekende Snippentak Willemke Wygers Snip huwt met de mij onbekende Jan Pieters Snip. Het 3e vraagstuk was hoe de derde familie Snip te plaatsen binnen het geheel. Beginnend bij de laatste vraag bleek deze snel oplosbaar te zijn, omdat uit de bekende Snippentak ene Grietje Wygers geboren op 27-12-1806 in Doezum als ongehuwd moeder op 01-01-1830 een zoon Jelle ter wereld brengt. Er resteren nu nog 2 families Snip en wordt het hoofd gebogen hoe het zit met het gevonden Snip-Snip huwelijk. Het onderzoek richt zich de afkomst van Jan Pieters Snip, de onbekende eend in de bijt, en hoe er wordt uitgekomen bij een stamoudste Jan ……….* ca. 1708, waarvan eveneens de naam van de vrouw onbekend is. Wel wordt ontdekt dat binnen de volkstelling van 1830 in 6 huizen op rij in het gebied de “Snipperij” gelegen onder Doezum beide families naast elkaar woonden, wat doet vermoeden de er sprake zou kunnen zijn van een eerder aanwezig familieverband. Zie hiertoe de navolgende link Gezinnen 1830, waarop het moment van dat schrijven de waarheid nog niet was achterhaald. Hierin is interessante informatie opgenomen. Alle gegevens zijn flinterdun en er resteren slechts 2 hoofdrolspelers die tot nu toe geen familie van elkaar. Dit zijn :
Onbekende Snippenfamilie Bekende Snippenfamilie
Jan………….. * ca. 1708 en vrouw NN Wobbe Popkes * ca. 1700 en Aaltje Cornelis
De vraag rijst hier, kunnen Jan …………….. en Wobbe Popkes broers zijn geweest, met als gemeenschappelijke vader ene Popke. Dat zou inderdaad kunnen met Wobbe als vermoedelijk oudste zoon en Jan als jongere. Maar hoe bewijs je dat? Dat hun nazaten in 1830 buren blijken te zijn in “de Snipperij” onder Doezum is niet genoeg. Uit de doopboeken van Tolbert blijkt dat de naam Popke Wobbes, als zoon van Wobbe Popkes een unieke naam te zijn, en omgekeerd dat Wobbe Popkes binnen de lidmatenregisters van Doezum eveneens een unieke naam is. Dit geeft enig houvast. Verder blijkt elk spoor in de omgeving van Tolbert een dood spoor te zijn. Dat er affiniteit bestond met het dorp Kornhorn (Doezum) blijkt uit het feit dat Popke Wobbes, als zoon van onze Wobbe Popkes op 27-01-1754 huwt met Grietje Jans van Kornhorn. Kornhorn valt hier te lezen als Doezum, want Kornhorn wordt als woonplaats rond 1930 op de kaart gezet. Tot dusverre is er geen (nagenoeg geen) onderzoek verricht binnen de doopboeken van Doezum en het wordt hoog tijd om daar aandacht aan te gaan besteden. En dan bij toeval valt op 8 april 2006 alles samen door een aangetroffen site van ene Johan Wobbes. Los van veel aangetroffen zaken in deze site beperkt ik mij eerst tot het geven van de sleutel. Eerst nogmaals onze hoofdrolspeler in beeld :
Onbekende Snippenfamilie Bekende Snippenfamilie
Jan………….. * ca. 1708 en vrouw NN Wobbe Popkes * ca. 1700 en Aaltje Cornelis
Op de site van Johan Wobbes wordt het volgende gevonden : Popke Popkes, gedoopt 10 januari 1654 in Grootegast, overleden voor 3 april 1712. Gehuwd 1) op 20 mei 1694 te Doezum met Teube Reintjes, gedoopt Doezum, 25 augustus 1667. Zij is een dochter van Ryntien Remts en Teelsck Adam. Gehuwd 2) op 14 maart 1697 te Grootegast met Wijtske Wobbes, afkomstig van Doezum. Gehuwd 2) op 14 maart 1697 te Grootegast met Wijtske Wobbes, afkomstig van Doezum. Wijtske huwde 2) op 3 april 1712 te Grootegast met Berent Harms. Kinderen: Marjen, Antje. Wijtske huwde 3) op 10 mei 1722 te Grootegast met Berent Berents, afkomstig van Reene. Uit het huwelijk van Popke Popkes en Wijdske Wobbes: 1. Popko Popkes, gedoopt Doezum, 08 september 1700. 2. Wobbe Popkes, gedoopt Doezum, 18 februari 1703. 3. Jan Popkes, gedoopt Doezum, 9 mei 1706. 4. Jan Popkes, gedoopt Doezum, 22 juli 1708. Hieruit wordt mij alles duidelijk. Genoemde Jan Popkes, gedoopt 1706, moet zijn overleden voor de geboorte van Jan Popkes, gedoopt 1708. Genoemde Wobbe Popkes, gedoopt 1703 is hij die in mijn onderzoek voorkwam als Wobbe Popkes ca. 1700 en huwde met Aaltje Cornelis. Wobbe Popkes heeft dus gedurende de periode van zijn leven tijdelijk gewoond in de omgeving van Tolbert, waarna hij in 1756 terugkeerde naar zijn geboortedorp. De aangetroffen Jan Popkes, gedoopt 1708 moet de Jan ……………… ca. 1708 uit de onbekende Snippen familie zijn. Jan Popkes en Wobbe Popkes blijken, zoals verwacht, broers te zijn, waardoor de beide families Snip zijn samengesmolten tot één. Alles voldoet in data en naam aan het verwachtingspatroon. Daarbij ook de unieke naam van Wobbe Popkes en feit dat men nog in 1830 als familie samen in het gebied “de Snipperij” woonde, maakt het dat dit de sleutel tot de oplossing is geweest. Ik geef mee dat er hier nog veel werk aan de winkel is een nog veel informatie uit de doopboeken van Doezum, doch mogelijk ook van Grootegast te vinden zal zijn. Uit het overzicht blijkt nu ook dat de gebroeders Wobbe Popkes en Jan Popkes, waaruit de achternaam Snip is voortgekomen, een oudere broer hebben gehad met de naam Popko Popkes. Het bijzondere is dat de nazaten van deze Popko Popkes, gedoopt 1700, zich in 1811, althans voor een deel, de achternaam Wobbes hebben aangenomen en een ander deel de achternamen van Dijk en van de Veen.
Popke Popkes ~ 10-01-1654 in Grootegast, gehuwd 2 op 14-03-1697 in Grootegast, met Wietske Wobbes van Doezum Popke Popkes ouders zijn : POPKE OUTSES, afkomstig van Grootegast, overleden voor 10 januari 1654. Gehuwd op 14 april 1647 te Grootegast met AVE GERBENS (of Afke Gerberts), geboren Lucaswolde, gedoopt Grootegast, 26 december 1628, Sint Stefanusdach, overleden na 3 juni 1666. Dochter van Gerben Uulckes en Marretien Pieters. Ave huwde 2) op 16 juli 1654 te Grootegast met Popke Rozema (weduwnaar van Fossa NN). Kinderen: Fosse, Popke. Ave huwde 3) op 7 oktober 1660 te Grootegast met Peter Harmens, afkomstig van Doezum. Kinderen: Jan, Johannes, Marta. Uit dit huwelijk: 1. Outse Popkes, gedoopt Grootegast, 30 januari 1648. Gehuwd op 20 november 1670 te Aduard met Jantien Benes (weduwe van Zitse Cornelis), afkomstig van Aduard. Kinderen: Popke, Popke, Gretie. Volgens een charter opgesteld door Hindrik Ferdinand, baron van In- en Kniphuisen op Lutsborgh Asinga Sassema, heer van Ulrum, etc. met afhangend zegel van d.d. 4 april 1704 verkoopt Oetse (Oustse) zijn huis te Aduard aan de weledelgeboren heer Lewe van Aduard. De prijs bdraagd 425 Carr. Guldens. De overdracht zal plaats hebben op 1 mei 1705, tot die tijd wordt het geheel verpand. 2. Deuwar Popkes, gedoopt Grootegast, 12 oktober 1651 3. Popke Popkes, gedoopt Grootegast, 10-01-1654 *** Popke Outses, huwde in 1647, hetgeen betekent dat hij zo tussen 1620 en 1625 geboren moet zijn. Zijn vader Outse is dan geboren op of omstreeks 1600. Waarde Snippen familie: Het is deze Outse geweest, waarvoor 3 werf hoera, waardoor u deze familiegeschiedenis kunt lezen en het is hij geweest die uw bestaan mogelijk heeft gemaakt.
10 april 2006. Andries de Leeuw, met dank aan mijn oom Jan Snip en zijn zoon Wieger, die mij op een geweldige wijze binnen dit onderzoek hebben geholpen.